Støtteforeningen Hannæs Østerild

Formandsberetning SHØ 2021

Referat at bestyrelsesmøde

 

 

Støtteforeningen Hannæs-Østerilds generalforsamling 2021

Afholdt onsdag d. 09-06-2021 kl. 19.00-21.00 i Arup beboerhus.
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:
Frank Koldsgaard, Frøstrup og Omegns Borgerforening
Alice Brohus Skriver, Arup Sogns Beboerforening
Ernst Breum, Vesløs Håndværker- og Borgerforening
Bendt Bruun, Øsløs Sogne- og Kulturforening
Finn Langballe, Hunstrup og Omegns Borgerforening
Henry Bojesen, Østerild og Omegns Borgerforening
Tove Eriksen, Hawboernes Forening, Lild Strand
Thomas Bagger Christensen, Bjerget Beboerforening
Øvrige specielt indbudte deltagere:
Jane Rishøj, politiker
Peter S., Besøgscenter Østerild
Ca. 15 repræsentanter fra lokalområdet.
Dagsorden jf. vedtægter
1. Valg af dirigent
Dirigent: Jens Højbak, Vesløs. Referent: Lea Bagger Christensen, Bjerget.
2. Formandens beretning til godkendelse
Formandsberetning v. Frank Koldsgaard
Kommentarer til formandens beretning:
- Samarbejdet i lokalområdet udvikler sig godt og positivt. Foreningsarbejdet binder vores
område sammen.
- Åben invitation til møde med Nordjyllands Trafikselvskab (NT) og Thisted Kommune vedr.
kollektiv trafik i lokalområdet. Mødet afholdes mandag d. 21-06-21 kl. 16.30 på Stenhøj.
- Spørgsmål til status og proces omkring 2-1 vej mellem Vesløs og Amtoft og den ønskede
cykelsti. Jane Rishøj besvarede; der er afsat penge til 2-1 vej i indeværende år. Det er ikke
realistisk at få penge til en cykelsti i de kommende år.
Formandens beretning godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
Regnskabsaflæggelse v. Frank Koldsgaard
Under punktet ’Aktiver’ står ’Hannæs Østerild Støtteforening.’ men er ’Hannæs Østerild
Udviklingsselvskab’.
Kommentarer til regnskabsaflæggelsen:
- Gæld på ’Mellemregning Erhvervsklub’ overføres til erhvervsklubben, når den skilles fra
støtteforeningen. Adskillelsen skulle være sket i 2020, men pga. corona er det udsat til 2021.
Regnskabsaflæggelse godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5. Valg til revisor og revisorsuppleant
Revisorer (Else Hove Sunesen og Gunner Kjeldsen) genopstiller
Genvalgt
Det er usikkert hvem der er revisorsuppleant. Bestyrelsen undersøger, hvem det er og om
vedkommende stiller op til genvalg. Såfremt vedkommende ikke genopstiller, har bestyrelsen
ansvaret for og bemyndigelse til at udpege en ny.
6. Eventuelt
- Gennemgang af undergrupper/udvalg under støtteforeningen. Det er altid muligt at melde sig
til eller fra arbejdet i en af grupperne. Grupperne fungerer dynamiske og etableres eller lukkes
ned alt efter interesse og frivillige kræaer. Ønsker du at deltage i en undergruppe, eller har du
input, ideer eller ønsker til undergrupper kan du altid kontakte din lokale repræsentant i
støtteforeningen. Det er ikke et krav at man er medlem af støtteforeningen eller den lokale
borgerforening.
- Aktive grupper består for nuværende af en stigruppe og en aktivitetsgruppe
- Forslag til kommende grupper omfafer bosætning/tilflytning, turisme & erhverv,
udviklingsgruppe Besøgscenter Østerild og Sociale Postbude.
- Sundhedsgruppen lukkes ned, da formålet med denne undergruppe er opfyldt. Gode erfaringer
fra gruppens arbejde kan føres videre i nye og eksisterende grupper.
- Åben invitation - Turismeprojektet ’Vi Folder NordThy Ud’ indvies i Besøgscenter Østerild.
- Åben invitation – deltag i foreningen for Bygholm Kitesurf – en del af Cold Hawaii Inland,
kontakt Ernst Breum.
- Ros til etablering af egnsmuseum på Amtoft Havn
- Tillykke til Thisted Kommune med den kommende maskinmesteruddannelse
- Ønske om højresvingsbane på Aalborgvej ved NetIP
Mødets officielle del afsluttes kl. 21:00