Vedtægter og geografisk afgrænskning

§  1.   Foreningens navn er Arup Sogn's beboerforening.

§  2.   Foreningens formål er at varetage sognets interesser.

§  3.   Enhver beboer i Arup Sogn kan blive medlem af foreningen.

§  4.   Den årlige generalforsamling finder sted i februar måned. Der skal       indkaldes med 14 dages varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før generalforsamlingen.

§  5.   Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det.

§  6.   Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år. 3 medlemmer afgår efter det første år ved lodtrækning. Der vælges 2 suppleanter.

§  7.   Ved det første bestyrelsesmøde, efter den ordinære generalforsamling, vælger bestyrelsen sin formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§  8.   På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer. Valget gælder for 2 år, dog afgår den ene ved lodtrækning efter 1 års forløb.

§  9.   Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 10.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 11.  Foreningen kan kun nedlægges hvis det bliver vedtaget af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 12.  I tilfælde af foreningens nedlæggelse anvendes eventuelle midler, efter generalforsamlingens afgørelse, til gavn for Arup Sogn.

Disse vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i Arup Friskole, den 14. februar 1977.

Tillæg:

§ 6 er på generalforsamlingen den 17. februar 1993, ændret fra 5 medlemmer til 7 medlemmer. Det ene år afgår 4, det andet år 3 medlemmer.  

 

Geografisk afgrænsning af Arup Sogn

Geografisk afgrænsning af Arup Sogn