Støtteforeningen Hannæs Østerild

 Generalforsamling og Formandens Beretning fra 2019

Støtteforeningen Hannæs-Østerilds generalforsamling 2020

Afholdt mandag d. 08-06-2020 kl. 19.00-22.00 i Øsløs forsamlingshus.

Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:

Frank Koldsgaard – Frøstrup og Omegns Borgerforening
Alice Brohus Skriver – Arup Sogns Beboerforening
Ernst Breum – Vesløs Håndværker- og Borgerforening
Bendt bruun – Øsløs Sogne- og Kulturforening
Finn Langballe – Hunstrup og Omegns Borgerforening
Henry Bojesen – Østerild og Omegns B orgerforening (Ny repræsentant fra Østerild tiltræder efter generalforsamlingen)
Tove Eriksen – Hawboernes Forening, Lild Strand
Thomas Bagger Christensen, Bjerget (afbud)
Øvrige deltagere:
Christian Overgaard, Radio Limfjord (Inviteret med på en lytter, da han til daglig arbejder med kommunikation og markedsføring).
Tilføjelse: Han har efterfølgende fået tilsendt vores masterplan m.v. og vender herefter tilbage med sine input.
Jane Rishøj, kommunalpolitiker
Mai Manaa, turistchef - afbud
Ca. 25 borgere fra SHØs geografiske område
Dagsorden jf. vedtægter
Referatet er anonymiseret og inddelt efter emner. Indhold er således ikke kronologisk efter mødet.

1. Valg af dirigent
• Bjarne Sørensen, Lild Strand

2. Formandens beretning – Se endv. Bilag.
SHØ blev oprettet i 2015, mens Østerild og Hunstrup blev en del af foreningen i 2018, således at hele skoledistriktet med dets otte borgerforeninger er en del af SHØ. Der er således 5 års jubilæum i år.
Vi tager fortsat udgangspunkt i den masterplan, som blev udarbejdet i 2018.
Der er etableret et udviklingsselvskab, Hannæs Østerild Udvikling Aps, for virkeområdet med en kapital på 400.000 kr. Selvskabet havde generalforsamling fredag d. 5 juni. På generalforsamlingen blev det debatteret hvorvidt selvskabet skal have et fremtidigt fokus på forskønnelse af områdets byer.
Erhvervsklubben har på nuværende tidspunkt 29 medlemmer og stiftende møde den 15.10.2019. Der arbejdes på et potentielt fokus for erhvervsklubben på etablering af et iværksætterhus. Mulig placering kunne være Amtoft eller andre steder. Klubben havde 1. medlemsmøde den 9. juni, hvor opbakning til den fælles udvikling blev bekræftet.
Tilsammen danner SHØ, udviklingsselvskabet og erhvervsklubben en trekløver, hvis formål er at skabe synergier og udvikling i vores lokalområde.
Der er gang i mange spændende projekter i lokalområdet. Herunder eksempelvis madpakkehus og kystterrasser i Lildstrand og havneudvidelsen i Amtoft.
SHØ har haft en indledende snak med de lokale skoler om den fremtidige skolestruktur. Der er enighed om, at det vigtigste arbejde fremadrettet er arbejdet med bosætning og styrke børnetallene.
Den nye turistchef Mai Manaa har udvist stor interesse for vores område. På opfordring fra Mai er der sendt ansøgninger til Erhvervsfremmestyrelsen og LAG til betaling af en ansat med fokus på ’reklame’ af vores område. En af ideerne er at sælge pakkeløsninger til ’’nord Thy’’ med overnatninger og oplevelser i lokalområdet.
SHØ sidder med i Styregruppen for Besøgscenter Østerild. Der har været stor opbakning til vores deltagelse. Der er startet et skoletjenesteforløb i besøgscenteret som forventes at videreudvikles i den kommende tid.
Vores sub-gruppe sti-gruppen arbejder blandt andet med input til Thisted Kommunes stiplan og besigtigelse af lokalområderne med repræsentanter fra Thisted Kommune (TK). Der er givet midler fra Thy-Mors Energi, som blandt andet er brugt på en lokal trafikkampagne.
Vi havde planlagt Erhvervs- & Foreningsmessen til at løbe af staben her i foråret. På grund at COVID-19 situationen er messen foreløbigt udskudt til efteråret 2020, men vi overvejer at skyde messen til foråret 2021. På messen er der blandt andet planer om at opsætte et stort kort over lokalområdet, hvorpå eksisterende stisystemer og ønsker til fremtidige stisystemer kan tegnes på.
Vi har fået en opfordring fra politikkerne om at sende konkrete forslag til nye stier i vores lokalområde. Mulige forslag er forlængelse af cykelstien fra Tømmerby til Frøstrup, stiforbindelse mellem Østerild og Hunstrup samt stiforbindelse fra Amtoft til Øsløs.
’’Årets Nordthy-Hannæs Prisen’’ blev i år givet til Simon Kollerup. Der har været en del debat omkring valget og flere har tilkendegivet at de er uenige i valget. Der er her vigtigt at pointere, at valget skete som følge af et flertal i bestyrelsen og at vi efter et demokratisk valg står sammen omkring det resultat til trods for uenighed.
Herudover kan vi nævne det selvstændige projekt omkring udvidelse af Nationalpark Thy (NPT) således at nationalparken også omfatter vores område.
Der har tidligere år kørt turistbusser i lokalområdet med stor succes, det er endnu uvist om ordningen vil fortsætte i år. Det er efterfølgende bekræftet at de kører her i 2020.
Vi arbejder på mere markedsføring af vores lokalområde og har modtaget støttepenge fra Hannæs-Østerild Sparekasse, Thy-Mors Energi.
Fokus for SHØs arbejde i den kommende til vil være omkring bosætning, stigruppens arbejde og det faste kvartalsmøder med lokale politikkere.
• Bemærkninger til formandens beretning:
Turistbusser: Tilføjelse: Bliver gennemført som foregående år – 6 ture.
Ole Poulsen, Amtoft: Måske vi skal etablere et røre/føle bassin til børn i turistsæsonen i ’’vandbyerne’’ Amtoft og Lild Strand. Få midler kunne give en stor effekt.
Arbejdsgang
Foreningens arbejdsgang er noget forvirrende. Der bør laves en bedre og tydeligere struktur.
Kommunikation
Foreningens kommunikation opleves problematisk på flere områder. Det er blandt andet svært at skelne hvornår mails kommer i regi af SHØ og hvornår de kommer i regi af andet pga. Franks involvering i mange ting.
Det skaber forvirring når mails rummer flere emner, løse tanker, forslag og fakta blandet sammen.
Det skal sikres, at der ikke gives modstridende oplysninger i kommunikationen fra SHØ, særligt at de forskellige medier oplyser enslydende.
Der bør laves klare regler for kommunikation og tydelig afsender.
SHØ har fået et godt netværk, nu skal der arbejdes med kommunikation og formidling med fokus på bosætning.
Kommunikation er mega svært og en af udfordringerne er nok at det bliver meget manuelt gennem Frank. Et system for SHØ’s kommunikation vil afhjælpe dette.
Nordthy Hannæs Prisen
Uenighed omkring valget af modtager, men valgt demokratisk og så står vi sammen om det valg. Udvalgsprocessen er fortrolig og lukket (for at sikre en god, åben debat og beslutningsgrundlag uden at nogen risikerer at blive hængt ud) som resultere i et valg som alle herefter bakker op om til trods for uenighed.
Bør gives til en person og ikke selvskaber/foreninger eller lignende.
Læserbrev
Der er delte meninger omkring rundsendte læserbrev og hvorvidt det er timet rigtigt i forhold til COVID-19 situationen. Læserbrevet har ikke noget at gøre med SHØ. Emnet er derfor ikke aktuelt for SHØ’s generalforsamling.
Der er generelt enighed om at SHØ’s ikke bør formidle gennem læserbreve, men at artikler er okay.
Masterplanen i Lildstrand er under hurtig effektuering, blandt andet er Kystterrasser fuldt finansierede med 1,5 mio. og madpakkehuset er næsten færdigbygget.
KreativitetsHuset i Lildstrand er lykkedes med at skaffe 900.000 kr. til køb af ejendommen og søger nu fonde om penge til renovering og ombygning (Hanne Marie Kværndrup).
Synlighed
Vi skal som forening og som område være mere synlige.
Vi har brug for at formidle de gode historier til omverdenen.
Videoer på eksempelvis facebook er noget som folk ser.
Turistforeningen
SHØ har hjulpet med at udarbejde stamdata for området til den nye turistchef Mai Manaa. Samarbejdet har medført ansøgninger om midler til udvikling. Der er ansøgt om 400.000 kr.
Der har generelt været meget korte tidsfrister i forhold til ansøgningerne, men der er kommet gode resultater ud af arbejdet til trods herfor.
Der er tanker om at udarbejde en turistbrochure for området.
Turistbusser bør gentages (rute 88H) det er en god opgave for SHØ at arbejde for dette.
Skoledebat
Der er ingen af foreningens borgerforeninger, som har meldt sig ud af skoledebatten, men der er uenighed om hvornår, hvordan og hvor meget debat SHØ skal opfordrer til.
Vi skal passe på vores skoler og det er vigtigt at området fortsat både rummer en kommunal skole og en friskole.
Debatten tager udgangspunkt i udfordringen men en skole med tre adresser. Nogle ser dette som en fordel frem for en ulempe.
Thisted Kommune
Nogle af de fremmødte har dårlige oplevelser med Thisted Kommune. Men rigtig mange har også gode oplevelser og SHØ skal samlet spare og udvikle sammen med b.la. Thisted Kommune på en go’ og konstruktiv måde.
Faste møder med politikerne
Nogle af de fremmødte har en oplevelse af at møderne er spild af tid og ikke giver mening uden mere konkrete dagsordner. Andre mener at møderne fungerer rigtig godt.
Politikerne har udtrykt sig positivt omkring møderne.
Der er forslag om at møderne åbnes for alle.
Bosætning
Vi bør udfordre Thisted Kommune med strandbeskyttelseslinjen – de kan få lov at bygge en stor klods i Vorupør, men vi kan ikke udvikle vores byer.
Stigruppen
Der skal hurtigst muligt laves mere konkrete forslag til Thisted Kommune
Nogle mener at stigruppens arbejde ikke hører til i SHØ regi, andre mener at det er præcis den type af opgaver SHØ skal løse.
Trekløver
Forslag om at trekløeren udvikles til en firkløver med skolerne på det fjerde blad.
Firkløveren kan udvikles til en femkløver med klima.
Generelt
SHØ er en god forening som kan arbejde sammen med alle.
Hvad er SHØ’s formål? – se vedtægter
Hvordan giver borgerne input til SHØ’s arbejde? – det afhænger af projektet og situationen, men generelt kan alle gå til deres egen borgerforening med input. Borgerforeningen kan herefter videreformidle til SHØ gennem deres repræsentanter i bestyrelsen.
Informationer fra SHØ går generelt gennem repræsentanten til formanden i beboerforeningerne og videre til disses bestyrelser.
Det er godt at også kritik kommer på banen, for det er med til at udvikle os og gøre os bedre.
SHØ’s bestyrelse har tavshedspligt på nogle få områder, men der er intet af SHØ’s arbejde der er hemmeligt.
Der er nogle som oplever at SHØ arbejder med mange forskellige ting som ikke alle er for beboerforeningerne.
• Referatet er godkendt med overstående kommentarer til efterretning.

3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
• Kasserer Tina Christensen (uden for bestyrelsen) kunne ikke deltage. Formanden gennemgik regnskabet – se bilag.
• Regnskabet godkendes uden kommentarer.

4. Eventuelt indsendte forslag
• Ingen indkomne forslag

5. Valg til revisor og revisorsuppleant
• Revisorer (Else Hove Sunesen og Gunner Kjedsen) genopstiller
• Genvalgt.
• Det er usikkert hvem der er revisorsuppleant. Bestyrelsen undersøger, hvem det er og om vedkommende stiller op til genvalg. Såfremt vedkommende ikke genopstiller har bestyrelsen ansvaret for og bemyndigelse til at udpege en ny.

6. Evt.
• Bemærkninger til eventuelt:
Bosætning
Bosætning bør være i fokus de kommende år.
Skolerne har en målsætning på en nettotilflytning af tre børnefamilier om året.
Spørgsmål til hvorvidt der er arbejde at få for tilflyttere. Den generelle opfattelse er ja, der er arbejde for en stor gruppe mennesker med varieret uddannelsesniveau.
En times kørsels fra Hannæs-Østerild bringer dig meget længere omkring end en time på Sjælland.
Bosætning er meget mere end byggegrunde – Nye byggegrunde vil ikke tiltrække tilflyttere udefra men nærmere omrokere nuværende borgere.
Vi skal sælge området ikke byggegrunde. Vi skal udbrede kendskabet til vores fyrtårne og de muligheder der er i vores område. Hvorfor skal folk flytte fra Thisted til Hannæs-Østerild? Vi kan lige så godt satse på tilflyttere fra Thisted som tilflyttere fra KBH.
Sælg området og lad ejendomsmæglerne sælge husene.
Nogle mener at unge mennesker ikke vil bo i gamle ejendomme, hvor de skal arbejde selv andre er uenige og mener at de gamle huse netop kan være en del af drømmen for mange.
Vi har mange gode grunde med dårlige huse. Vi skal arbejde med det vi har og sælge drømmen.
Det er vigtigt at vi arbejder for at få saneret de dårligste ejendomme væk – gerne i samarbejde med Thisted Kommune.
Inspiration fra TV programmer med at bygge sit eget hus – måske en udgave med grunde hos os.
Vi bor et sted, hvor man ikke skal flytte selvom man mister sit arbejde, fordi vi har mange potentielle arbejdspladser inden for en rimelig afstand.
Billige huse kan man få så mange steder – men hvad skal få folk overbevist om at flytte hertil?
Bosætningsgruppen bør omdøbes. Det handler mere om det gode liv og områdets gode historier end det handler om bosætning – ’’det gode liv-gruppen’’
Thisted Kommune
Enkelte har en oplevelse af at kommunen afviser alt hvad vi kommer med. Embedsfolk har for stor magt og gør ikke noget godt for vores område. Hvis det ikke var for gode private initiativtager var byggegrunde i Frøstrup og Vesløs aldrig blevet en realitet.
Omtale
Kan vi lave en pendant til Cold Hawaii Inland som dækker for Hannæs-Østerild?
Vi skal formidle de gode historier fra vores område.
Vi bør lave videoer til nettet med alle de gode billeder og historier fra vores område.
Vi skal vise de muligheder der er og hvad der sker i vores område.
COVID-19 situationen har afsløret nye mønstre og nye ønsker. Det er generelt godt for et område som vores – men hvordan får vi kommunikere de muligheder ud? Vi er rigtig mange som gerne vil vores område og det skal man kunne se.
Stilhed og mørke er oversete kvaliteter som vi kan markedsføre os på.
Nationalparkudvidelse
Lild Strand arbejde på en udvidelse af nationalparken til at omfatte vores område. Lild Strand ønsker at være nationalparkens ’’stillekupe’’.
Der er sendt en redegørelse til Nationalpark Thy samt til Thisted Kommune som man venter afgørelser på. Uanset tilbagemeldingerne vil det blive sendt til miljøministeren.
Er der ikke lokale modstandere af en udvidelse af nationalparken? 85% af det foreslåede område er ejet at naturstyrelsen.
Naturstyrelsen differentierer ikke mellem områderne indenfor og udenfor nationalparken i forhold til drift.
Det er vigtigt også at lytte til skeptikerne – så man også kender argumenterne imod.
Tilflyttere til SHØ’s område
Der er kommet to nye familier i Østerild, men der er tvivl om hvorvidt de er blevet taget ordentligt imod. Det er svært at skabe et netværk som tilflytter og vi skal være bedre til at hjælpe dem.
Amtoft har sin egen selvbestandigede velkomstkomite.
Bør vi arrangere en årlig bustur i området for tlflyttere?
Skal vi udarbejde en velkomstpakke?
Skal vi afholde tilflyttercafe?
Thisted Kommune arbejder muligvis på en velkomstpakke for hele kommunen. Men måske en god ide med vores egen udgave vi kan udlevere sammen med.
Vi har mange turister i Nordjylland – det har vi fordi her er gode mennesker at møde.
Forslag om en årlig velkomstdag for nye tilflyttere med rundvisninger, bustur og tilflyttercafe.
Nordthy Hannæs Prisen:
Er alle velkommen til at deltage ved uddeling af prisen?
Normalt ja, men pga. pladsudfordringer var der kun en mindre kreds specifikt indbudt til årets uddeling.
Mødets officielle del afsluttes kl. 21.20.
Referent: Lea Juul Bagger Christensen
Referat godkendt af dirigent Bjarne Sørensen, pr. e-mail 19.06.2020.
Bilag:

- Formandsberetning
- Regnskab

 

Formandsberetning 2019 – SHØ


• Corona – man kan spørge sig selv – hvordan vil den påvirke vores område – ha det med i debatten her i aften. Guldkornet?
• Velkommen til en udskudt generalforsamling. Velkommen til Christian Velkommen til Mai
• Trekløveret- /firkløveret – samarbejde – Netværkssamarbejde - Subgrupper.
• Sundhedsgruppen: Ny klinik Primær lægefunktion, indtil da sygeplejesker m.fl. Fase 2 (Sundhedshus / Iværksætter miljø) Sundhedsaktiviteter, sparing med aktører.
• SHØ 5års fødselsdag: Er det det rigtige setup. Er vi vores egen forening. Måden vi vælges på Måden vi kommunikerer på.
• Bestyrelsen: TAK. Ikke altid enighed, men vel derfor vi er her. Vi respekterer meningsforskelle, men kender den fælles vej. Online møde.
• Tid til forandring- som formand skal de positive trends – være dominerende, og tiden skal være der og den optimale kommunikation skal begås. Derfor tid til eftertanke, tid til overvejelse om den kostbare tid. Tid til en stærkere ”styregruppe” (flere)
• Stigruppen: Trafiksikkerhed Stiplan Konkrete forslag
• Markedsføring & kommunikation: Vi har netværket. Vi har de første midler. Nu skal vi gøre os lækre. Det er nu Coronaen har vist vejen for at nogle vil væk fra storbyen, finde de nære værdier.
• Besøgscentret Hannæs Ø. Skolen & SHØ har 2 repr. med – nyt på vej
• Hannæs Ø – prisen: Simon Kollerup (synergieffekten)
• HØU / HØE / SHØ: Hver vores økonomi og idegrundlag – samme formål: Iværksætterhus Bosætning – De 11 Bosætningsformer. Boligsituationen. Belåning – ejer/ lejer.
• Byggegrunde – Frøstrup Vesløs Snedsted. Kystlinjen.
• Thy Turistforening: Vi er et turistområde med mange fyrtårne. Ro. Naturen i alle afskygninger Projektsamarbejde, inkl. 88H – flere år – naturligt at udvide dette. Sammen i Besøgscentret – måske vi nye platform.
• Igangværende projekter: Lildstrand og Amtoft.
• Samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd.
• Messe 2020 / 2021 – Thymødet – Workshop 2029 – egen stand.
• Vi bliver hørt, så efterhånden er en samtale nem at starte. Men det kræver tid, og det kræver vi til stadighed gør os LÆKRE.
• Skolesamarbejde: Møde i onsdags: Synlighed (Lækre/positive historier) – bosætning – 3 nye familier udefra hvert år. Børnetallene falder!
• Økonomi: Ikke genere andre foreninger. Nemmere at tilgå midler, Thy Mors, HØS samt synergieffekter via det samlede netværk (projekt med Thy Turistforening). HØE lægges i særskilt regi. SHØ bør overdrage sine Jany anparter til selskabet.
• Kommunikation: Til Borgere, til kommune, til tilflyttere: Christian du er på og bør lyttes særlig efter. Ufattelig mange platforme.
• Lokalforankring: Er det at handle lokalt, er det at bedrive aktiviteter i lokalområdet. Er lokalområdet reelt set hele Thy eller Han Herred. Er det at bedrive frivillighed. Er det at bedrive borgernær sundhed. Det at: ”Bare være her – være sig selv – i tiden – i roen”.
• Turde at tage de næste skridt. Vi er tættere på nu end vi var i 2015. Derfor er vore muligheder vokset. Et stærkere lokalområde ligger og venter. Kun vi som borgere kan gøre en forskel. Det handler om struktur, kommunikation og information.
• Læserbrevet – personlig skrevet med håb om at andre vil bakke op – og det har en del gjort, men ønske fremsat om at brevet, skulle debatteres i aften. Dog isættes den, som skrevet.
• Projekt markedsføringsmidler – fælles pulje for os alle !!! Fra Thisted Kommune / andre.

TAK for godt samarbejde til alle.

Frank Bak Koldsgaard.